Konfidentsiaalsuse avaldus

Lansyst OÜ (internet-ressursi dnsystem.eu operaator) tunnistab, et internet-ressursi dnsystem.eu kodulehekülge kasutavad isikud hindavad oma konfidentsiaalsust. Kuid, elektroonilise äri pidamiseks kaasaja ökonoomika tingimustes on isikuteabe kogumine tihti vajalik. Internet-ressursi dnsystem.eu juhtkonna eesmärgiks on balansseerimine elektroonse äri tulude ja isikute õiguste vahel selleks, et ennetada viimase personaalse teabe ebaõiget kasutamist. Firma Lansyst OÜ (edaspidi Firma) juhtkond oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadusest ning isikuandmete kaitse üldmäärusest (General Data Protection Regulation (GDRP), EU 2016/679, 27.04.2016).

Isikuteabe kogumine

Registreerimisel internet-ressursi dnsystem.eu koduleheküljel internet-ressursi operaator võib nõuda Teilt teie isikuandmeid, selliseid nagu teie nimi, e-posti aadress, firma nimetus, telefoninumber, aadress jt. Firma kasutab antud teavet enamjaolt teie tellimuse täitmiseks. Täiendavalt Firma võib kasutada seda teavet teistel ärieesmärkidel, sellistel nagu teavitamine toodetest ja teenustest, mis võiksid teid huvitada.

Peamiselt te võite külastada meie internetipoodi avalikustamata mistahes isikuteavet. Kuid koduleheküljel on olemas tsoonid, mis nõuavad kasutaja poolt vastava personaalse teabe täitmist. Süsteem või keelata nende tsoonide vaatamist, kui kasutaja otsustas mitte esitada sellist teavet enda kohta.

Isikuandmete vastutav töötleja on Lansyst OÜ, registrikood 11238880, aadress Liivametsa tee 3, 11216 Tallinn, Estonia, e-posti aadress: info@lansyst.ee (edaspidi Töötleja).

Töötleja võib volitada Kliendi isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel.

Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Kliendi isikuandmeid mahus, mis on vajalik tellimuste töötlemiseks ning teenuste osutamiseks:

1. ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg;

2. isikuandmete subjekti vanus ja sugu;

3. kontaktandmed, sh. telefon, mobiiltelefon, e-posti aadress;

4. elukoha aadress või postiaadress;

5. info ostetud toodete, toote gruppide, hinda ning ostukoha kohta;

6. isikuandmete subjekti kasutajatunnus ja parool süsteemidnsystem.eu sisestamiseks;

7. isikuandmete subjekti IP-aadress;

8. mobiiltelefoni identifitseerimisandmed;

9. isikuandmete subjekti poolt teenuses märgitud eelistused;

10. teave isikuandmete subjekti eelistatud partnerite kohta;

11. teave meililistidega liitmise kohta;

12. isikuandmete subjektiostudeja maksete ajalugu;

13. isikuandmete subjekti kontaktandmed sotsiaalmeediateenustes;

14. isikuandmete subjekti asukoha andmed;

15. isikuandmete subjekti poolt kasutatav hüüd- või ekraaninimi;

16. isikuandmete subjekti profiilipilt ehk avatar;

17. isikuandmete subjekti eelistused, hinnangud, ülevaated ja kommentaarid.

 

Töötleja töötleb Isikuandmete subjekti isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

1. isikuandmete subjekti poolt tehtud internet-ressursis dnsystem.eu tellimusi töötlemisel;

2. isikuandmete subjekti poolt allahindluse kasutamisel;

3. turundusuuringute läbiviimisel, sh. sünnipäeva pakkumiste ettevalmistamisel;

4. tarbijate harjumuste uurimisel;

5. müügistatistika uurimisel;

6. otseturunduse korraldamisel, uudiskirja edastamisel jne.;

7. soovituste ettevalmistamisel;

8. isikuandmete subjekti kiirteavitamisel.

 

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete subjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Isikuandmete subjektil on õigus saada arusaadavat ja selget teavet oma andmete osas, st taotleda juurdepääsu isikuandmetele, taotleda andmete parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist, kuid samuti õigus keelata igal ajal oma isikuandmete edastamise kolmandatele isikutele. Isikuandmete subjektil on õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud otse, põhjendatud ning dokumentaalselt tõendatud kahju hüvitamist juhul, kui Töötleja on süüdi kahju tekkimisel.

Lisaks eelmises punktis nimetatud õigustele on Isikuandmete subjektil õigus kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, kohustub Isikuandmete subjekt esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused kirjalikult, kuupäevaga ning allkirjaga. Töötleja sooritab üldjuhul vajalikud toimingud 5 tööpäeva jooksul, kui Pooled eraldi tähtajas kokku ei lepi. Isikuandmete subjekti taotlusi, millel pole taotleja allkirja ning kontakte, ei töödelda. Töötlejal on õigus küsima taotlejalt täiendavaid dokumentaalselt tõendid juhul, kui on olemas vältimatu kahtlus, et taotlus oli esitatud volitamata isiku poolt.

 

Piiranguid laste teenindamiseks

Meie internet-ressurss dnsystem.eu on mõeldud inimestele vanusega üle 16 aastat. Alla 16-aastate isikute registreerimine ja teenindus on võimalik ainult nende vanemata või seaduslike esindajate kirjalikul nõusolekul. Isikuandmed alla 16-aastate isikute kohta ei kogutakse tahtlikult. Juhul, kui Teie olete alla 16-aastase isiku vanem, eestkostja või muu seaduslik esindaja ning Teie usute, et teie laps on andnud meile oma isikuandmed ilma teie nõusolekuta, võtke meiega ühendust ning meie teeme kõik endast oleneva, et teie lapsi olemasolevat isikuandmete võimalikult kiiresti eemaldada.

 

Teabe kogumine domeeniaadresside kohta

Statistilistel eesmärkidel ja internet-ressursi külastatavuse analüüsimiseks Firma kogub teavet domeeniaadresside kohta. See teave võimaldab meil jälgida millised kliendid külastavad meie internetipoodi, kui tihti nad seda külastavad ja millist internet-ressursi osa nad külastavad tihedamini. Firma kasutab seda teavet internet-ressursi täiustamiseks. Seda teavet kogutakse automaatselt ja ei nõua mingeid kasutajapoolseid toiminguid.

 

Teated kolmandate isikute jaoks

Juhtudel, kui me oleme kindlad, et teie ärihuvi saab rahuldatud, Firma võib edastada Teie kontaktinfot (välja arvatud arve, krediitkaartide numbrid, tellimuse üksikasjad ja isikuandmed) dnsystem.eu äripartneritele, kes võivad teid teavitada uutest kaupadest ja teenustest konkurentsivõime tõstmiseks.

Töötleja võib edastada Ostja isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

1. Töötleja seotud firmadele (tütar- või emaettevõtted ning muud seotud ettevõtted);

2. Töötleja äripartneritele;

3. konsultantidele, kes on seotud Töötleja äritegevusega;

4. muu isikutele, juhul, kui isikuandmete esitamise kohustus tuleneb seadusest.

Töötleja ei edasta Kliendi puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Võimalik, et Isikuandmete subjekti isikuandmed salvestatakse serverites, mis asuvad väljaspool andmesubjekti asukohariiki või Töötleja asukohta. Isikuandmete töötlemine toimub Eesti Vabariigis.

Kui te võtate vastu soovimatuid reklaammaterjale kelleltki dnsystem.eu äripartneritest, palun, teatage meile ja/või meie partneritele edaspidi reklaami saamise mittesoovist ja Teie kustutamisest nende kontaktlehtedelt.

 

«cookies» kasutamine

Mõned leheküljed sellel koduleheküljel kasutavad «cookies», mis kujutavad endast vähemõõdulisi faile, mis asuvad teie kõvakettal identifitseerimise eesmärkideks. Neid faile kasutatakse registreerimiseks ja identifitseerimiseks teie järgmisel visiidil. Te peate teadma, et cookies ei saa lugeda andmeid teie kõvakettalt. Teie programm web-lehekülgede vaatamiseks hoiatab teid iga kord, kui te saate cookie, küsides seejuures teie nõusolekut. Mõned leheküljed ei saa täisväärtuslikult töötada, ja teil ei ole võimalik saada juurdepääsu mingile konkreetsele teabele, kui te keeldusite vastu võtmast cookies.

Firma jätab endale õiguse teha käesolevatesse tingimustesse muudatusi igal ajal ja ilma erilise ettehoiatamiseta.